Trình độ Đăng Nhập Home

BÀI LUYỆN TẬP PHẦN NGHE
Lost in the Rain. I am wet, said (1)_______. And I am lost. I must find a dry place. (2)_______ must find a safe place. So Bat flew and flew. (3)_______ looked all around. The wind was strong. The rain was (4)_______. Bat did not see a dry place. He did not (5)_______ a safe place. Then Bat saw something. It was big (6)_______ red. It was a barn. Bat flew to the roof. (7)_______ went over the side. He hung by his toes. He (8)_______ for a way to get in. Then Bat saw a hole. It was little. But so was

ĐIỀN TỪ BẠN NGHE ĐƯỢC VÀO CHỖ TRỐNG

No 1:
No 2:
No 3:
No 4:
No 5:
No 6:
No 7:
No 8:


Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!